حرکت آرامش بخش

بالای سر روی دست ها Up in Arm

بخش دوم  برای بلند شدن بدنبال تعادل باشید برای انجام مدل آخر حرکت دلفین، شکل و فعالیتهای مقدماتی اولین مدل را با وضعیت دشوارتر بازوها در مدل دوم ترکیب نمائید. ساعدها را موازی یکدیگر و مچها و آرنجها را به فاصلهء یک عرض شانه، از یکدیگر قرار دهید. انگشتان پا را جمع کرده و کفلها را به طرف بالا و …

ادامه نوشته »