حرکات معکوس

بالای سر روی دست ها Up in Arm

بخش دوم  برای بلند شدن بدنبال تعادل باشید برای انجام مدل آخر حرکت دلفین، شکل و فعالیتهای مقدماتی اولین مدل را با وضعیت دشوارتر بازوها در مدل دوم ترکیب نمائید. ساعدها را موازی یکدیگر و مچها و آرنجها را به فاصلهء یک عرض شانه، از یکدیگر قرار دهید. انگشتان پا را جمع کرده و کفلها را به طرف بالا و …

ادامه نوشته »

بالای سر روی دست ها Up in Arm

بخش اول  با تقویت بازوها و قسمت میانی بدن در وضعیت دلفین، برای انجام حرکات وارونه آماده شوید. انجام حرکات وارونه،  مانند وضعیت Adho Mukha Virksasana (ایستادن روی دست) به مدت کوتاه (چند تنفس)، یا در وضعیت Sirsasana (ایستادن روی سر) به مدت چند دقیقه، می تواند حس رهایی قابل توجهی، ایجاد کند. حرکات وارونه فواید جسمی، ذهنی و احساسی …

ادامه نوشته »