پراتي هارا (كنترل حواس)

پراتي هارا يعني بازپس گرفتن حواس، ازاوان كودكي به ما آموخته اند كه افكار خودرا متوجه خارج نماييم ولي هيچ وقت نگفته اند كه به چه چيزهاي دروني متوجه باشيم بنابراين اغلب ما استعداد توجه به درون را ازدست داده ايم.

پراتي هارا عبارت است ازدرخودفرو رفتن وتجرد ازدنياي خارج وآزاد كردن خويش از اسارت حواس ومتمركز كردن فكر برروي يك نقطه يايك موضوع واين اولين مرحله راجايوگا يايوگاي تفكري و پنجمين مرحله يوگا است.

لفظ پراتي هارا ازدو جزء پراتي به معناي: درمقابل و آهارا يعني: بركشيدن تشكيل شده است.

درمجموع يعني بركشيدن حواس ازمحسوسات وقدرت داشتن ذهن دربازپس گرفتن عادات وافكار گذشته ،عادات وافكاري كه سرمشق زندگي قرار گرفته وشخص رااززندگي حقيقي جدا مي سازد پايه واساس به دست آوردن آرامش ، سلامتي و خوشبخت شدن درزندگي مي باشد.

براي اينكه بتوانيم ضمير رامانند اول به درون معطوف نماييم بايستي ازتوجه به خارج جلوگيري كنيم وبايد دانست كه قدرت ذهن درمورد متوجه شدن به درون وبازپس گرفتن عادات وافكار گذشته ذاتي نيست وبرطبق نظر يوگا چنين قدرتي اكتسابي است.

پراتي هارا كه مرحله پس ازحركات و كنترل تنفس مي باشد بالاترين مرحله براي رسيدن به آزادي مي باشد .ما بايد به خودمان يادآوري نماييم كه آزادي چيز پوشيده ومرموزي نيست. آزادي براي ما به اين معني است كه قدرت ذهن درانجام اعمالش آزاد باشد. آگاهي ذهن دراثر بارسنگين عادات وتمايلات شخص به طرف غيرآگاهي كشيده مي شود.

پراتي هارا سبب مي گردد كه ذهن قادر وتوانا گردد تابا نيروي خواستن عادات وتمايلات غيرآگاهانه را به عقب رانده وآگاهي خويش را ظاهر سازد .

پراتي هارا يك راننده نامرئي براي ذهن مي باشد و ذهن رابه طرف آگاهي هدايت مي نمايد.

مي توان گفت پراتي هارا عبارت است از جداسازي من درون و حقيقي ازمن موجود و ظاهري.

پراتي هارا يك شكل آگاهي به درون ذهن مي باشد براي بيدار كردن ذهن و شناختن من. باوجود ازدياد دانش دردنياي كنوني اغلب مادرمورد آنچه كه دردرونمان وجود دارد بي اطلاع هستيم و نمي توانيم به اين سوال پاسخ دهيم كه (من چه كسي هستم؟).اگربه اين سوال جواب درست و صحيح دهيم خودرااز غم هاو رنج هاي دنيوي رها نموده ايم.

اشخاص عصبي به علت نداشتن قدرت شكيبايي قادر به بازپس گرفتن و پس كشيدن حواس خود نمي باشند. حتي براي يك لحظه ذهن آنان به روي تصورات واقعي معطوف نمي گردد . اين قبيل اشخاص به طرف خودخواهي كشيده شده به طوري كه كسي نمي تواند به آنان كمك كند حتي تمرينات "پراتي هارا".

شرايط محل اجراي تمرينات:

تمرين پراتي هارا بايددرمحلي آرام ،دوراز هر جنجال وسروصدا انجام شود .به نحوي كه افكار گسسته نشود.

درجه حرارت هواي محل تمرين بايد معتدل بوده ازسرماي شديد و گرماي زياد درامان باشد.

گوشه اي از منزل رابراي اين كار اختصاص داده ،اين گوشه بايد تميز، روشن و داراي هوا باشد واز لحاظ تركيب ظاهري زشت وزننده نداشته باشد.

حالات تمرين:

به يكي از حالات تفكري ( چهارزانو يا لوتوس) يابه هرحالت ديگر كه راحت هستيد روي زمين بنشينيد. بدن بايد كاملا ثابت و بي حركت و آرام و به طور طبيعي قرار گيرد. به طوري كه اتخاذ حالت موجب گسيختگي افكار نگرديده ودرآن دخالت نداشته باشد.

تنفس درپراتي هارا:

تنفس بايد آرام انجام شود .هنگامي كه آشفته هستيم تنفس ما سريع و تشنجي است. ولي اگر به طورملايم وبا آرامش كامل تنفس كنيم موجب پيشرفت وترقي وتقويت خاطر و ضميرمان خواهد شد . همان طور كه درحالت تفكري بي حركت مي نشينيم به آهستگي وازراه بيني هوارابه درون كشيده وبعد خارج كنيد. دقت كنيد كه دم (فروبردن) وبازدم(بيرون بردن) آرام و طولاني وبه فرمان شما باشد.

نكته مهم:

دونوع بيماري رواني وجود دارد:

الف- كناره گيري ازدنياي خارج يكي از دلايل بيماري رواني مي باشد.كسي كه خودراازدنيا جدا بداند وعقب بكشد تمام كارهاي قابل توجه ولازم زندگي راازدست خواهد داد ودرنتيجه ذهن را براي بمباران شدن توسط افكار وايده هاي زيان آور ياري ميدهد.

ب- شكل ديگر بيماري رواني عدم قابليت ذهن دركناركشيدن خودازمسائل پيچيده و اضظراب آميز زندگي مي باشد.

درهردوحالت شخص نيروي بازگشت به حالت سلامتي راازدست خواهد داد.

شخص مي خواهد به تمام خوشبختي هايي كه دراطرافش وجود دارد فاتح باشد وباديدن خوشبختي ها شاد وسعادتمند گردد وليكن بايد دانست كه دراطراف ما فقط خوشبختي ها و شادي ها وجودندارد بلكه وقايع دراماتيك وغمگين نيزممكن است براي ما وجود داشته باشد. اين حقيقت رابايد قبول كرد كه فقط دنيا براي ما به وجود نيامده بلكه مانيز براي جهان بوجود آمده ايم وخودرا براي مواجه شدن باتمام وقايع جهاني و زندگي بايد آماده نماييم .براي تمام شادي ها و غم ها.

اجراي تمرين پراتي هارا:

  • لباس راحت پوشيده ودرمحيط آرام به روي زمين بنشيند عضلات خودرارها سازيد وبدن كاملا كشيده و آرام تنفس كنيد.

  • احساس كنيد كه براي انجام تمرين خيلي آرام وآماده هستيد وداراي نيروي اراده وخواستن مي باشيد. البته با اراده و خواستن ملايم نه شديد و تند.

  • سعي كنيد حس تفكرات خارجي راازخود دور كنيد چنان باشيد كه گويي خودرادر پتويي از سكوت پيچيده ايد.

  • توجه خودرا به جاي دنياي خارج به دنياي درون خود معطوف سازيد به افكار خود اجازه دهيد كه هرطور مي خواهند به داخل ذهن رسوخ كنند سپس جريان اين افكارراكه آزادانه مانند جويباري درخاطرتان مي گذرد بادقت مطالعه نماييد وببينيد كه چگونه هرفكري به فكر ديگر مي انجامد و چون دانه هاي زنجير با پايان يافتن هريك ،ديگري شروع مي گردد.

  • چندي به همين نظاره قانع باشيد .خودرا به منزله وجود مجزايي تصوركنيد كه درخارج به مطالعه افكار شمامشغول است . مثل اينكه آن افكار انگشتان دست وپاي شما هستند وشما برآنها مي نگريد.

  • همان طور كه به مداومت مي گذرند بيهودگي اكثر آنها را مشاهده كنيدو ببينيد كه تا چه حد كوچك وناهماهنگ هستند. پس ازآنكه خوب ارزش هريك را درك كرديد شروع كنيد ازتعداد افكار بي حاصل و بيهوده بكاهيد. اميدوارنباشيد كه بتوانيد يك دفعه تعداد قابل ملاحظه اي از آنها را محو كنيد . انتظار نداشته باشيد كه ضميرشما مانندكليد چراغ برق با يك فشار دست دگرگون شود. يك چنين شدت عملي درآغاز كارغير ممكن است. سالها تمرين لازم است كه بتوانيد خاطرخودراتحت كنترل دقيق ولازم درآوريد. درهر مرحله ازتمرينات سعي كنيد مقداري ازافكار بيهوده رادور بريزيد. حتي اگر يك فكر بيهوده راهم بتوانيد دور بريزيد كاربزرگي انجام داده ايد.

  • كاستن افكار بيهوده به نحوي كه ذكر شد موجب كنترل فكرو تسلط ذهن خواهد شد ونيروي درون راتقويت مي كند.

  • تقليل افكار فقط براي هنگام تفكرروزانه شما نيست . درهرموقع روزكه خاطرشماباافكارتان مشغول شود مي توانيد افكار بدرابه دورريخته وازخود دور كنيد.

  • باتمرين روزانه ۲۰ الي ۳۰ دقيقه پراتي هارا ،ذهن ازباراضطراب رهايي پيدا خواهدنمود.

  • بردباري ، صبروحوصله درانجام تمرين شرط لازم براي موفقيت مي باشد. درصورت ادامه تمرين وبه كاربردن صبرو حوصله تمام ناراحتي هاي انباشته شده در ذهن پس گرفته شده به دور ريخته خواهند شدو ذهن قادر به كنترل اعمال شخص مي گردد.

 

باتشكر

[ یکشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۹ ] [ ۲۲:۲۷ ] [ بنفشه آقائی

http://mahshahryoga.blogfa.com/cat-40.aspx

همچنین ببینید

یوگا قدم به قدم – وضعیت خم به جلو ایستاده

انگلیسی: Standing Forward Bend سانسکریت: Uttanasana ترجمه: کلمه اوت (ut) نشاندهنده شدت، (tan) یعنی کشیدن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*