حرکات بر روی دست ها

بالای سر روی دست ها Up in Arm

بخش اول  با تقویت بازوها و قسمت میانی بدن در وضعیت دلفین، برای انجام حرکات وارونه آماده شوید. انجام حرکات وارونه،  مانند وضعیت Adho Mukha Virksasana (ایستادن روی دست) به مدت کوتاه (چند تنفس)، یا در وضعیت Sirsasana (ایستادن روی سر) به مدت چند دقیقه، می تواند حس رهایی قابل توجهی، ایجاد کند. حرکات وارونه فواید جسمی، ذهنی و احساسی …

ادامه نوشته »